Υποβολή Εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ

  • Η εγγύηση ισχύει για δυο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό.
  • Η εγγύηση δίνει δικαίωμα για δωρεάν αντικατάσταση των εξαρτημάτων της συσκευής, όταν αυτά παρουσιάζουν κατασκευαστικά ελαττώματα ή αστοχία υλικών.
  • Η εγγύηση δεν ισχύει για συσκευές που δεν επισκευάστηκαν από εξουσιοδοτημένο SERVICE της εταιρείας μας.
  • Η εγγύηση δεν ισχύει για εξαρτήματα που παρουσιάζουν φυσιολογική φθορά.
  • Η εγγύηση δεν ισχύει για φθορές από τυχαίο πέσιμο ή για βλάβες από μη κανονική χρήση.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης αποτελεί η απόδειξη αγοράς της συσκευής.